,

Dlaczego coraz mniej opłaca się nam pracować we Włoszech

przez bedy

To, że we Włoszech nie zarobi się przynajmniej tak jak to miało miejsce jeszcze parę lat temu, wie chyba każdy kto żyje w tym kraju. Natomiast nie każdy wie co jest przyczyną tego stanu rzeczy.
Założenia podstawowe i determinanty

W naszych rozważaniach weźmiemy pod uwagę osoby które przyjechały do Włoch w celach zarobkowych i dokonują transferu swych wynagrodzeń do Polski. Pierwszym czynnikiem (determinantem) wpływającym na coraz mniejszy dystans pomiędzy wynagrodzeniami w Polsce a wynagrodzeniami we Włoszech jest stały wzrost płac, który uwidocznił się w ostatnich 2 – 3 latach i nabrał rozpędu w poprzednim i tym roku. Presja płacowa jest w Polsce tak duża, że może powodować zagrożenia inflacyjne.

Dzieje się tak dlatego, iż coraz więcej osób, a w szczególności związki zawodowe wymuszają od swych pracodawców podwyżki płac. Podwyżka taka w ostateczności powoduje wzrost cen produktów (gdyż pracodawca musi zrekompensować sobie większe koszty pochłaniane przez pracowników). Również większy zasób portfela przeciętnego Polaka jak i wzmożony popyt będzie powodował podwyżkę cen w celu zachowania równowagi rynkowej.

Drugim czynnikiem wpływającym na coraz mniejsze zarobki otrzymywane we Włoszech a transferowanymi do Polski jest kursu walutowy. Polska znajduje się w bardzo mocnej fazie aprecjacji waluty narodowej (wzrost wartości złotego). Dzieje się tak dlatego, iż do Polski napływa cały czas coraz więcej inwestycji zagranicznych bezpośrednich (np.: związanych z otwieraniem oddziałów zagranicznych korporacji) jak i inwestycji pośrednich (związanych z zakupem przez zagranicznych inwestorów papierów wartościowych). Ten stan rzeczy powoduje, że nasza waluta jest nabywana przez tych inwestorów, a jeśli jest kupowana to naturalną tego konsekwencją jest wzrost jej wartości. Zatem zagraniczny inwestor będzie musiał wydać więcej euro aby otrzymać tą samą ilość złotówek.

Jeśli więc jeszcze 2 – 3 lata temu kurs Euro/PLN wynosił nawet 4,8 to zarabiając 1000 Euro i transferując je do Polski mieliśmy do dyspozycji 4 800 PLN. Dziś będziemy mieli tylko 3 200 PLN, czyli aż o 33% mniej.

Perspektywy dla Polski

Reasumując dotychczasowe przemyślenia mamy do czynienia z dwoma czynnikami wpływającymi na coraz mniejsze zarobki generowane we Włoszech a transferowane do Polski. Są nimi stały wzrost płac w Polsce i umacnianie się Polskiej waluty.

Do jakiego stopnia możemy spodziewać się dalszego umacniania złotego, kiedy wyrównają się średnie wynagrodzenia w Polsce do tych z którymi spotykamy się we Włoszech? Są to pytania trudne, jednak stały napływ inwestycji zagranicznych jak i możliwe kolejne podwyżki stóp procentowych w Polsce będą prowokowały zagranicznych inwestorów do inwestycji portfelowych a zatem do kupowania naszej waluty, co będzie powodowało jej dalszą aprecjację. Jest bardzo prawdopodobne, że już w tym roku za jedno euro otrzymamy mniej niż 3 zł.

Kiedy natomiast wyrównają się zarobki uzyskiwane w Polsce do uzyskiwanych tych we Włoszech?
Mając pewne dane historyczne można stworzyć „prymitywny” ale dający pewne wyobrażenia obraz kształtowania się wynagrodzeń.

W poniższej tabeli przyjęliśmy następujące założenia: wzrost wartości złotego (10 % w skali roku), wzrost wynagrodzeń w Polsce (rok do roku 5%), wzrost wynagrodzeń we Włoszech (constans – na rok 2008 zapowiadany jest nawet zerowy poziom wzrostu gospodarczego we Włoszech, w latach następnych wzrost wynagrodzeń we Włoszech może być widoczny lecz w rozmiarach nieznaczących i dotykających w szczególności Włochów a nie imigrantów wykonujących prace proste).


źródło: opracowanie własne

Na podstawie tych założeń już w 2013 (czyli najprawdopodobniej roku wejścia do strefy euro) wynagrodzenia we Włoszech i w Polsce będą kształtowały się na tym samym poziomie.

Biorę tu pod uwagę społeczeństwo charakteryzujące się średnimi zarobkami, gdyż pisząc o sferze wyżej sytuowanych stanowisk pracy, te różnice pomiędzy wynagrodzeniami we Włoszech i w Polsce są już mało znaczące.

Poprzedni

Włoskie kobiety lubią kochać sie w dziwny sposób

Miasta Emilii

Następny

Dodaj komentarz