Nabycie obywatelstwa włoskiego

przez redakcja

Fakt posiadania obywatelstwa włoskiego przyznaje prawa cywilne i polityczne. Jego uzyskanie obwarowane jest pewnymi ograniczeniami, które znacznie złagodziło przystąpienie przez Polskę do Unii Europejskiej.

Obywatelstwo włoskie z mocy prawa nabywa się z chwilą urodzenia, gdy jedno z rodziców jest Włochem. Jest to tzw. prawo krwi – ius sanguinisIus soli – czyli nabycie obywatelstwa na podstawie faktu urodzenia się we Włoszech możliwe jest tylko wobec dziecka apatrydów.

Obcokrajowiec mieszkający co najmniej 10 lat we Włoszech może złożyć wniosek o nabycie obywatelstwa. Jednakże obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej muszą wykazać co najmniej 4 letni pobyt. Uzyskanie obywatelstwa jest także możliwe przez małżeństwo z obywatelem włoskim, po dwóch latach legalnego pobytu we Włoszech lub po trzech latach małżeństwa. Jeżeli posiada się wspólne dzieci okres ten ulega skróceniu do roku (dotyczy to także dzieci adoptowanych).

Składając wniosek o obywatelstwo na podstawie rezydencji należy pamiętać, że wymagane jest udokumentowanie odpowiedniego poziomu dochodów. Został on ustalony na poziomie 8300 euro przez co najmniej ostatnie 3 lata – potwierdza się go przez złożenie odpowiednich formularzy podatkowych. W przypadku posiadania dzieci, czy innych osób na utrzymaniu wymagany dochód ulega odpowiedniemu zwiększeniu zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych.

Wniosek o obywatelstwo składa się we właściwej ze względu na miejsce zamieszkania / zameldowania Prefekturze. W przypadku zamieszkania poza granicami Włoch wniosek należy złożyć w ambasadzie lub konsulacie.

Opłata za wniosek (którego wzór znajduje się na stronach internetowych prefektur) wynosi 200 euro i trzeba do niej doliczyć opłatę skarbową w formie znaczka w wysokości 14,62 euro.

Dokumenty wymagane w procesie ubiegania się o obywatelstwo:

 • odpis skrócony aktu urodzenia przetłumaczony na język włoski przez tłumacza przysięgłego
 • wniosek na formularzu
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
 • pozwolenie na pobyt – permesso lub attestato di soggiorno;
 • (certificato storico di residenza)
 • fotokopia ważnego dokumentu tożsamości;
 • odpis całkowity aktu ślubu (atto integrale di matrimonio) lub odpis całkowity aktu urodzenia dzieci (atto integrale di nascita) jeżeli z faktami tymi wiąże się sposób uzyskania obywatelstwa;
 • certyfikat o stanie rodziny (certificato di stato di famiglia)
 • jeśli współmałżonek jest obywatelem włoskim, certyfikat potwierdzający jego włoskie obywatelstwo (certificato di cittadinanza del coniuge);
 • ewentualnie certyfikat potwierdzający status uchodźcy, bądź bezpaństwowca;
 • CUD, UNICO lub 730 wskazujący na osiągnięcie wymaganego pułapu dochodu w ostatnich trzech latach
 • dowód wpłaty

Czas na rozpatrzenie wniosku to 735 dni. Informacji można zasięgać telefonicznie od włoskiego MSW lub na stronie internetowej. Sprawa jest oznaczona kodem nadanym przez prefekturę.

Autor: Maksymilian Czornyj

Poprzedni

Prawo rzymskie: Staranność ojca rodziny, czyli o diligenza del buon padre di famiglia

Czy opłaca się terminowo płacić podatki, czyli abolicje podatkowe we Włoszech

Następny

Dodaj komentarz