Świadczenia na wypadek macierzyństwa we Włoszech

przez redakcja

Aby otrzymać zasiłek macierzyński we Włoszech, musisz być rezydentką, pracować dla spółki lub na własny rachunek, przed rozpoczęciem obowiązkowego urlopu macierzyńskiego i opłacać wcześniej związane z tym składki.

Świadczenia ogólne

Opieka medyczna, ogólna lub specjalistyczna w zakładach publicznych lub prywatnych.
W przypadku niektórych terapii, w odniesieniu do których obowiązują granice dochodu, może być wymagana zapłata opłat za recepty.

Urlop macierzyński i świadczenie finansowe

Obowiązkowy urlop macierzyński rozpoczyna się na dwa miesiące przed przewidywaną datą porodu, a kończy na trzy miesiące po urodzeniu dziecka. W niektórych sytuacjach, może on nawet rozpocząć się na miesiąc przed porodem i w konsekwencji zakończyć cztery miesiące po urodzeniu dziecka, chyba że wystąpią problemy ze zdrowiem matki lub dziecka (potwierdzone przez lekarzy). Jeżeli poród wystąpi wcześniej przed oszacowaną datą, niewykorzystany okres obowiązkowego urlopu macierzyńskiego przed urodzeniem jest dodawany do okresu obowiązkowego urlopu macierzyńskiego po porodzie. Dana pracownica jest zobowiązana przedstawić zaświadczenie potwierdzające datę porodu w ciągu 30 dni. Będzie ona uprawniona do otrzymania obowiązkowego urlopu macierzyńskiego po upływie trzech miesięcy od urodzin dziecka. Do urlopu uprawniony jest także ojciec, w przypadku śmierci lub poważnej choroby matki lub w przypadku porzucenia dziecka, bądź w przypadku przyznania wyłącznej opieki nad dzieckiem ojcu. W okresie obowiązkowego urlopu macierzyńskiego, wypłacane jest świadczenie równe 80% płacy (także dla małżonka, jedynie przez trzy miesiące i równe 80% średniej łącznej płacy dziennej).

Gdy dziecko do 3 roku życia zachoruje – rodzicom przysługuje urlop na czas choroby dziecka. Jeśli jest w wieku 3-8 lat, rodzicom przysługuje 5 dni wolnych od pracy (w przeciągu całego roku).

Opcjonalny urlop macierzyński

Samotni rodzice mają prawo do opcjonalnego urlopu macierzyńskiego przez sześć miesięcy (siedem w przypadku ojca), w ciągu pierwszych ośmiu lat życia dziecka; jeżeli oboje wystąpią o urlop macierzyński, łączny okres przypadający na oboje rodziców wyniesie 10 miesięcy (ulegający podwyższeniu do 11, jeżeli ojciec przejmie opiekę na ostatnie trzy miesiące). W przypadku adopcji i zapewniania rodziny zastępczej w okresie zanim dziecko osiągnie 12 rok życia, okres wydłużenia będzie taki sam, z opcją wystąpienia o urlop macierzyński w ciągu trzech lat od wprowadzenia do rodziny dziecka w wieku pomiędzy szóstym a dwunastym rokiem życia. Świadczenie wynosi 30% pensji i jest przyznawane do czasu osiągnięcia przez dziecko trzeciego roku życia, na okres sześciu miesięcy na oboje rodziców. Świadczenia należne za wszelkie późniejsze okresy będą podlegały szczególnym wymogom w zakresie dochodów.

Dodatek macierzyński INPS

Dodatek przysługuje matkom będącym obywatelkami Włoch, obywatelkami Wspólnoty oraz osobami, które nie są obywatelkami Wspólnoty, posiadającymi zezwolenie na pobyt, które nie pracują w momencie narodzin dziecka lub przyjęcia dziecka do rodziny. Całość dodatku przysługuje osobie, która nie otrzymała żadnego świadczenia, natomiast kwota równa różnicy osobie, która otrzymuje już niższe świadczenie. Dodatek przysługuje, jeżeli pracownica otrzymuje już jakąś formę świadczenia z ubezpieczenia społecznego i opłacała składki przez co najmniej trzy miesiące pomiędzy 9-tym a 18-tym miesiącem poprzedzającym urodzenie dziecka lub przyjęcie dziecka do rodziny; matka była poprzednio zatrudniona (obecnie bezrobotna), pod warunkiem, że od daty narodzin lub przyjęcia, upłynęło nie więcej niż dziewięć miesięcy; pracownica przerwała zatrudnienie (zwolniono ją lub sama się zwolniła) w okresie ciąży, pod warunkiem, że płaciła składki przez co najmniej trzy miesiące w ciągu okresu od osiemnastego do dziewiątego miesiąca przed narodzinami dziecka. Świadczenie jest przyznawane przez INPS na wniosek osoby zainteresowanej, który należy złożyć w terminie sześciu miesięcy od narodzin, adopcji lub przyjęcia do rodziny zastępczej, pod rygorem utraty uprawnień.

Dodatek macierzyński od gmin

Przysługuje on matkom będącym obywatelkami Włoch, a także matkom nie będącym obywatelkami Wspólnoty, posiadającym zezwolenie na pobyt i zamieszkującym we Włoszech, na dzieci urodzone po 2 lipca 1999 r. Kwota tego dodatku jest równa 278,35 EUR miesięcznie przez pięć miesięcy, ze skutkiem od 2 lipca 2002 r. i jest przyznawana na każde urodzone dziecko (np. w przypadku urodzenia bliźniąt, przysługuje podwójny dodatek).
Dodatek jest przyznawany kobietom, które nie są uprawnione do jakiegokolwiek świadczenia macierzyńskiego na dowolnej innej podstawie (jeżeli otrzymują dodatek macierzyński w kwocie niższej od wyżej wymienionej, może on być przyznany do wysokości różnicy) oraz żyją w rodzinie o niskich dochodach, obliczonych na podstawie indeksu ISE (wskaźnika sytuacji ekonomicznej). W 2004 roku, limit dochodu dla tych celów wynosi 29.016,13 EUR na podstawową trzyosobową rodzinę. O dodatek należy ubiegać się w gminie zamieszkania w ciągu sześciu miesięcy od urodzenia dziecka i jest on wypłacany przez INPS w formie czeku wysyłanego do miejsca zamieszkania matki.

Dodatek na drugie dziecko lub na dziecko adoptowane

Dodatek w wysokości 1000 EUR jest przyznawany matkom zamieszkałym we Włoszech, będącym obywatelkami Włoch lub Wspólnoty, na każde urodzone dziecko (począwszy od drugiego dziecka) lub na dziecko adoptowane (począwszy od pierwszego) w okresie od 1 grudnia 2003 r. do 31 grudnia 2004 r. Po zarejestrowaniu dziecka w anagrafe (urząd rejestrowy), gmina (Comune) zamieszkania informuje INPS, który następnie wypłaca dodatek. NIE MA LIMITU ZAROBKÓW.

Poprzedni

Włoskie świadczenia z tytułu choroby

Renta z tytułu niezdolności do pracy we Włoszech

Następny

Dodaj komentarz